ក្រមសំបុក គ.ស១៦០១-Code Sambok 1601A.D

សាវតាវត្តសំបុក ទីក្រុងសម្ភុបុរៈ មិនសូវមានស្លាកស្នាមបុរាណវិទ្យាដូចក្រុងអង្គរ ឬឦសានបុរៈឡើយ តែមានសក្ដានុពលសំបូរធនធានធម្មជាតិជាប់ទន្លេមេគង្គ និងខ្ពង់រាបឦសាន តាំងពីបុរាណរៀងលំដាប់មកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការសរសេរសៀវភៅសម្ភុបុរៈ ខ្ញុំពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើឯកសារបុរាណ សិលាចារឹក មហាបុរសខ្មែររបស់លោកអេងសុត […]

More Detail